Farsang Erdődön

Farsangot szervezett a tízéves Petőfi kör.

Szombaton este Erdőd Város Rendezvénytermében a testvértelepülés Napkor és a helyiek néptánccsoportja emelte a rendezvény színvonalát. A Retromania Zenekar kitűnő hangulatot teremtett. A gyerekek szebbnél szebb jelmezt öltöttek és ugyan hajnalig tartott a táncmulatság, reformátusaink másnap reggel figyelmesen vettek részt az istentiszteleten és készültek jövő héten kezdődő imahétre.

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!

Az Erdődi Református Egyházközség élete 2016-ban

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!

Éljünk a világossággal! – Karácsony Erdődön

Karácsony szentestéjén és első napja délelőttjén is áldott alkalmon vehetett részt az erdődi református gyülekezet, Míg szombat este leginkább a gyerekeken volt a figyelem, addig ünnep első napján legátus igehirdetése tette különlegesség az ünnepet a Homoród-parti kisvárosban.

Szombat este 17 órától Rácz Ervin helyi lelkész hirdette az Igét: „Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött Fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa.” (1Ján 4,9). Az igehirdető felhívta a figyelmet, hogy nekünk valóban élnünk kellene az Isten szeretetével. Ehelyett mi azt az ajándékot sokszor nem fogadjuk, továbbküldjük, mert azt hisszük másnak van szükség rá, esetleg csupán ünnepi díszként kezeljük, mint Kis Jézuskát. Sokan pedig azt hiszik, hogy túlélőcsomag, amit csak a bajban, a szükségben használnak. Az élet minden területén szükségünk van erre a csomagra, élnünk kell vele.

A gyermekek bizonyságtétele mosolyt csalt a gyülekezet ajkára, az ifjak pedig tanulságos történetet tolmácsoltak, a végén pedig a gyülekezet együtt kántált.

A vasárnap délelőtti istentiszteleten úrvacsorai közösségben örült a bűnbocsánatnak a gyülekezet. Vajas Petra az ézsaiási protoevangéliumot hozta: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog föl. Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzel neki, és úgy örvendeznek előtted, mint ahogy az aratók örülnek, és úgy vigadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta vesszejét, nyomorgatójának botját összetöröd, mint Midján napján. Mert a vitézek harci saruja és vérrel szennyezett öltözete elég, és tűz eledele lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,2-6) Nekünk nem a sötétségre kell néznünk, hanem a sötétségben kell észrevegyük a világosságot! Sötéten látó panasz helyett a hála legyen az ajkunkon, vegyük észre Isten világos útmutatását! – buzdított a szatmárpálfalvai származású, Debrecenben tanuló teológus.

Az úrvacsorai közösség és a felszabadulás megélése után Szakács Imre főgondnok köszöntötte a legátust, „kis tiszteletes asszonyt”, és kívánt áldást életére.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Továbbépül a Drágffy-központ

Idén is sikerült egy keveset haladni a Drágffy Gáspár Egyháztörténeti Központ építésével Erdődön.

A Reformáció Emlékéve felé haladva a magyar reformáció bölcsőjében a lelki építkezés mellett fizikai megjelenése is van az imádságnak. Ha Isten is úgy akarja és élünk a centenáriumi évben elkészül az a központ, ami az erdődi gyülekezeti munkát elősegítheti majd. Ne szűnjünk meg imádkozni és dolgozni tovább érte!

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!

Karácsonyi pásztori üzenet – 2016

„Maga a békesség Ura adjon nektek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!” (1Thessz 3,16)

32-mennyhez-kozeledesBékesség Istentől! – Így köszönünk mi reformátusok, de vajon csak a szánk mondja, vagy valóban Tőle várjuk a békességet.

Jézus a Békesség Ura és Fejedelme a te életedben? Ez nem azt jelenti, hogy most két napig nem veszekszünk otthon, mert karácsony van, vagy halkabban veszekszünk, mert otthon vannak a szomszédok is, hanem ez azt jelenti: igazán békességünk lesz Istennel. Vagyis komolyan, hittel elfogadtuk az Ő bűnbocsátó kegyelmét. Továbbadtuk ezt másoknak, és szívből megbocsátottunk mindazoknak, akik megbántottak. Akkor ez azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, hogy Jézusért örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az Ő Fiában van, és akié a Fiú, azé az élet. És komolyan vesszük azt is, hogy akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ha hisszük, hogy Ő a Békesség Fejedelme, akkor tőle fogadunk el mindent: a veszteséget, a próbákat, a megaláztatásokat, és hisszük azt rendületlenül, hogy azoknak, akik Őt szeretik, minden a javukat munkálja — még akkor is, ha valami nagyon nehéz most.

Ő a Békesség Fejedelme, és Ő azt akarja, hogy igazán békességünk legyen Istennel, egymással és önmagunkkal. És amit már itt megérthetünk, azt meg fogja nekünk magyarázni, és amit majd csak odaát értünk meg, azt is elkészíti a benne hívőknek.

Ezekkel a szavakkal kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepet és békés, boldog újévet! Szeretettel várunk mindenkit, alkalmainkra!

Bűnbánati istentiszteletek

csütörtök és péntek, december 22 és 23, 17 órától
Karácsony szenteste december 24-én, szombaton 17 órától a gyermekek bizonyságtételével
Karácsony I. napja

december 25-én, vasárnap

– 11 órától,

légátus Vajas Petra, úrvacsorai közösség

– 17 órától

hálaadó istentisztelet

Karácsony II. napja december 26, hétfő, 11 órától
Óévi istentisztelet december 31, szombat, 17 órától
Újévi istentisztelet, közgyűlés és Petőfi születésnap

január 1, 11 órától

Minden vasárnap 11-től istentisztelet

Rácz Ervin Lajos,

erdődi református lelkész

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!

Advent – 2016

advent16

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!

Egyháztörténeti továbbképzés és Drágffy-bál Erdődön

img_6275Drágffy Gáspár születésének ötszázadik évfordulója alkalmából, Erdődön református templomában, egyháztörténeti tanácskozással emlékeztek meg, nemcsak a reformációt pártoló volt főispánról, hanem a reformációról és az első Kárpát-medencei zsinatról, melyet éppen Erdődön szerveztek meg 1545-ben. Az esemény az ötödik alkalommal megrendezett Drágffy-bállal zárult.

A 16. században Erdődön valószínű lelkészképzés is folyt, szombaton pedig az erdődi református templomban egy kicsit teológiai tanteremmé változott, azon belül “egyháztörténet-laboratóriummá.” Rácz Ervin házigazda lelkész köszöntése után Forró László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője hirdette Isten szavát az első hitvallás alapján:Egyszer, amikor magában imádkozott, vele voltak a tanítványok, és megkérdezte őket: Kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak: Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régi próféták közül támadt fel valamelyik. Akkor azt kérdezte tőlük: És ti kinek mondtok engem? Péter pedig így felelt: Az Isten Krisztusának.” (Lk 9,18.20) Péter után sokan mások is megvallották hitüket, így tettek az erdődi atyák is, amikor megfogalmazták tizenkét tételüket.

Az igehirdetést követően a Bízz Band istendicsőítése, Vajas Gréta és Suhart Evelin zongorajátéka, Lukács Gabriella és Waldraf Balázs szavalata tette ünnepélyesebbé az alkalmat.

Dr. Buzogány Dezső a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet-tanára a tanácskozás első előadásán az I. erdődi zsinat teológiájáról szólt. Mindenekelőtt tisztázta, hogy a reformáció nem más, mint az Ige hirdetése. A zsinat tizenkét pontja közül kettőt vizsgált meg tüzetesebben az előadó, az ötödiket, mely arról szól, hogy bár a jó cselekedetek nem vezetnek megigazuláshoz, mégis szükségesek, mégpedig három okból: Isten parancs, így az Ő dicsősége is, felebarátaink épüléséért, és saját hitünk bizonyságára. Az előadó a nyolcadik pontra tért még ki, mely a keresztyén szabadság négy fokozatát taglalja.

Thoroczkay Sándor történelemtanár a Drágffyiakról szólt, felvázolva a család történetét. Póti Eduárd a Szatmárnémeti Református Gimnázium történelemtanára reformáció gyermekkoráról beszélt. Stefan Berci baptista pásztor románul tartott rövid előadást méltatva a reformációt, Kereskényi Sándor irodalomtörténész a reformáció magyar kultúrára való hatásáról beszélt, szintén röviden. Az előadók a tanácskozás idejére kinyomtatott füzetben írnak részletesebben a megnevezett témáról.

Az est tovább része Erdőd város rendezvénytermében zajlott, ahol a Kása Melinda és Kása Zsolt által felkészített fiatalok és a Röpike Néptánccsoport lépett fel. Az Amulett Zenekar hozta a formáját, kitűnően szórakoztatott. Elismerés jár a maroknyi erdődi gyülekezetnek a szervezésért és köszönet a Reformáció Emlékbizottságának a támogatásért.

További képek: 

Egyháztörténeti továbbképzés és Drágffy-bál Erdődön

Kategória: Események | Szóljon hozzá most!

Erdődön is megtartották a gyermek-bibliahetet

Az Erdődi Református Egyházközség is megtartotta gyermek-bibliahetét.

Szeptember 6. és 11. között minden délután 10-12 gyermek és ifjú tanult Istentől, Istenről. A vasárnapi istentiszteleten a napi Ige alapján foglalta össze a hét mondanivalóit Rácz Ervin lelkipásztor: „Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata.” (Ef 5,15-17) A gyermek bibliahét anyaga a következő konkrét üzeneteket tárta a gyermekek és a gyülekezet felé: növekedj a hitben, világíts, légy kitartó, légy Isten eszköze, cselekedj!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Halálig tartó szerelem – Petőfi-Szendrey megemlékezés Erdődön

Az Erdődi Petőfi Kör, Erdőd Város Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötésének 169. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést Erdőd Várának udvarán és a vár aljában lévő obeliszknél.

Szeptember 8-án 16 órától kezdődött a megemlékezés. Először Lukács Gyöngyi iskolai aligazgatónő konferálás után Marius Ovidiu Duma, Erdőd város polgármestere köszöntött, majd Varga Sándor, a Harag György Társulat művésze két verset mondott el. Ezt követően a Székely testvérek megzenésített verseket adtak elő, hegedűn és gitáron. Rácz Ervin erdődi református lelkipásztor a Bibliaolvasó Kalauz szerinti Napi Igével köszöntött: ,,Szenvedjétek el egymást szeretetben! Viseljétek el egymást szeretetben!” (Efézus 4,2) a lelkész nemcsak nosztalgiázott, hanem a Szentírás aktuális üzenetét tolmácsolta a ma elő házastársaknak. A szeretet etet a gyűlölet ölet ma is. A szeretetben sikerült egymást elszenvedni, elviselni egész a halálig. Harsányi László római katolikus esperes-plébános két dologról beszélt, Petőfi kapcsán, ami ma is fontos: szabadság és a szerelem.

Kereskényi Sándor irodalomtörténész előadásában Szendrey Júlia naplójából olvasott fel egy részletet. A romantika összes kellékei felismerhetőek voltak. A Szeptember végén című Petőfi vers végének halállal kapcsolatos gondolatai ebben a naplórészletben is fellelhetőek. Júlia minden tekintetben méltó társa volt Petőfinek, a naplóból kiderül, hogy a gondolkodásuk is hasonló volt. Felician Pop, a Szatmár Megyei Múzeum igazgatója is köszöntött. Az erdődi diákok Cucuiat Attila tanító vezetésével verses műsort adtak elő, majd elénekelték a Szózatot.

A megemlékezés ebben az évben is a Petőfi-Szendrey-obeliszk megkoszorúzásával és ünnepi estebéddel ért véget.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Új kenyér ünnepe

Ujkenyer

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!